Aandelenopties voor je werknemers, hoe werkt het?

 

Het toekennen van aandelenopties of warrants aan je medewerkers vormt een interessante manier van loonoptimalisatie. Enerzijds zijn aandelenopties onderhevig aan een gunstig fiscaal regime, en anderzijds stimuleer je het engagement en de verbondenheid van je medewerkers met het bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Daarnaast biedt het uiteraard ook financiële voordelen voor de medewerkers van de onderneming.

Contact opnemen

Aandelenopties of warrants kunnen zowel toegekend worden aan werknemers, als aan zelfstandigen (bv. bedrijfsleiders of consultants) die eventueel zelfs via een managementvennootschap werkzaam zijn in de onderneming.

Wat is het?

Bij de toekenning van aandelenopties krijgen de medewerkers het recht om gedurende een welbepaalde periode (‘de uitoefenperiode’) reeds bestaande aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs (‘de uitoefenprijs’). Warrants zijn inschrijvingsrechten die de medewerkers toelaten om, op een latere datum en tegen een vooraf vastgestelde prijs, aandelen te verwerven die uitgegeven worden in het kader van een bijkomende inbreng (de vroegere ‘kapitaalverhoging’). De procedure begint altijd bij de werkgever die een aanbod doet aan zijn medewerkers. Zij hebben dan zestig dagen tijd om al dan niet op dit aanbod in te gaan (waarbij de medewerker geacht wordt het aanbod te weigeren wanneer hij niet schriftelijk aanvaardt binnen de periode van zestig dagen).

Gunstig fiscaal regime

Het toekennen van aandelenopties of warrants is voordelig voor beide partijen omwille van het gunstig fiscaal regime.

Voor de werkgever zijn de aandelenopties of warrants niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, werkgevers- of werknemersbijdragen. Daarnaast zijn ze ook fiscaal aftrekbaar.

Voor de werknemer zijn de aandelenopties of warrants vrij van sociale zekerheidsbijdragen en het voordeel dat de werknemer geniet door toekenning van de aandelenopties is belastbaar op het moment van de toekenning.

De belastbare grondslag wordt forfaitair bepaald en is in principe gelijk aan 18% van de werkelijke waarde van de achterliggende aandelen. Voor elk jaar dat de optie of warrant langer wordt toegekend dan vijf jaar, wordt dit belastbaar voordeel verhoogd met 1% per jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan het percentage gehalveerd worden tot 9% (vermeerderd met 0,5% voor elk jaar dat de optie of warrant langer wordt toegekend dan vijf jaar).

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Werknemer X krijgt van zijn werkgever Y aandelenopties toegekend waarbij hij het recht krijgt om binnen 7 jaar 10% van de aandelen van de werkgever te kopen. De aankoopprijs (de actuele waarde van de aandelen) bedraagt 15.000 euro. Het forfaitair voordeel waarop hij belast wordt, wordt als volgt berekend:

€ 15.000 x 9% + (2 x 0,5%) = € 1.500

Uitgaande van een marginaal tarief in de personenbelasting van 53,5% (50% + 7% gemeentebelasting), betekent dit een totale belasting van € 802,5.

Na 7 jaar oefent de werknemer X zijn optie uit en verwerft hij 10% van de aandelen. De actuele waarde bedraagt nu €27.000 (waarop geen belastingen meer moeten worden betaald). De werknemer X realiseert dus een positieve cashflow van € 12.000 (€ 27.000 – € 15.000), waarop slechts een minimale belasting van € 1.500 werd betaald.

Wat met zelfstandige medewerkers die via een (management)vennootschap prestaties leveren?

Wanneer de medewerker als zelfstandige via zijn managementvennootschap prestaties levert voor de onderneming, dan geldt de halvering van het percentage tot 9% niet. Strikt juridisch levert de zelfstandige immers prestaties aan zijn managementvennootschap en niet rechtstreeks aan de onderneming die de opties of warrants toekent, waardoor één van de voorwaarden voor de halvering van het belastbaar voordeel niet is vervuld.

De optie of warrant kan aldus worden toegekend aan ofwel de vennootschap ofwel onmiddellijk aan de zelfstandige natuurlijke persoon:

  • In het eerste geval zal de werkelijke waarde van de opties of warrants belast worden als winst in de vennootschapsbelasting.
  • In het tweede geval zal het belastbaar voordeel gelijk zijn aan 18%.

Ook hier een voorbeeld ter verduidelijking:

In het eerste geval worden de opties toegekend aan de managementvennootschap Z (van de zelfstandige medewerker X) die het recht heeft om binnen de 7 jaar 10% van de aandelen van de werkgever Y te kopen. De aankoopprijs (actuele waarde van de aandelen) bedraagt € 15.000. Deze werkelijke waarde zal als winst belast worden in de vennootschapsbelasting (aan een tarief van 25%) waardoor de totale belasting neerkomt op € 3.750.

Een tweede mogelijkheid is dat de opties van werkgever Y door de managementvennootschap Z onmiddellijk worden doorgeschoven naar de zelfstandige natuurlijke persoon X. In de mate dat de zelfstandige natuurlijk persoon X het aanbod binnen de zestig dagen schriftelijk aanvaardt, wordt dit gezien als een bezoldigingskost voor de managementvennootschap Z die fiscaal aftrekbaar is tegen de werkelijke waarde van de aandelen zodat de belasting bij de managementvennootschap kan worden geneutraliseerd. Het forfaitair voordeel waarop de zelfstandige natuurlijke persoon X dan belast wordt, wordt dan als volgt bepaald:

€ 15.000 x 18% +(2 x 1%) = € 3.000

Uitgaande van een marginaal tarief in de personenbelasting van 53,5% (50% + 7% gemeentebelasting), betekent dit een totale belasting van € 1.605.

Gelet op het bovenstaande zal het voor een zelfstandige medewerker steeds voordeliger zijn dat de aandelenopties aan hem persoonlijk worden toegekend, eerder dan dat deze opties worden toegekend en uitgeoefend door zijn (management)vennootschap.

Tot slot is het van belang om te weten dat de belastingheffing op het ogenblik van de toekenning van de opties/warrants definitief is. Ook al worden de opties of warrants nadien niet uitgeoefend, het is niet mogelijk om de in het verleden reeds betaalde belasting te recupereren.

Wil je hierover nog meer te weten komen, overweeg je om zelf aandelenopties of warrants toe te kennen aan je medewerkers of heeft je werkgever je aandelenopties of warrants aangeboden? 

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus