De zorgvolmacht: absoluut een gouden tip voor zeer velen!

Wellicht ook voor jou en jouw ouders! Na verschillende jaren getoetst geweest te zijn in de praktijk, is de wetgeving rond de zorgvolmacht verder geoptimaliseerd. Meer nog dan vroeger kunnen wij deze akte, gezien de zeer beperkte kost, alleen maar sterk aanraden aan alle lezers, zowel jong als oud.

Contact opnemen

Wat houdt een zorgvolmacht juist in?
Wel! Op het moment dat je zelf niet meer in staat bent jouw vermogen te regelen/beheren zal zonder zorgvolmacht, de vrederechter een gerechtelijk bewindvoerder (meestal een advocaat) aanstellen om dit in jouw plaats te doen. Een wildvreemde die je zelf meestal nooit gekend hebt. En die bovendien gebonden is aan allerlei belemmerende regels. Zij of hij kent noch jouw persoonlijke voorkeuren, noch jouw specifieke familiale toestand.

Waarom een zorgvolmacht?
Een zorgvolmacht gebruikt men meestal om bij ongelukkige situaties naar aanleiding van een plotse ziekte (bv. hersenbloeding), een ongeval (bv. coma) of een slepende ziekte (bv. dementie) toch nog noodzakelijke acties te kunnen ondernemen die voor de familie belangrijk zijn. Wie kent er immers niet de situatie waarbij één van de ouders om de ene of andere manier geen beslissingen meer kan nemen? In het belang van betrokken persoon of van de wederhelft moeten er soms bepaalde beslissingen genomen worden. Zoals de verkoop of schenking aan bv. kinderen of kleinkinderen van een eigendom. In het verleden zat(en) de langstlevende en/of de kinderen soms jarenlang vast in bepaalde situaties omdat één persoon dementerend was.

Zorgvolmacht aan wie?
Met een zorgvolmacht, die altijd notarieel vastgelegd dient te worden, geef je echter volmacht aan een persoon die jij verkiest om bepaalde handelingen in jouw naam te stellen op het moment dat je dit zelf niet meer kan doen. De rechter hoeft dan niet meer tussen te komen. De persoon die je hebt aangeduid kan dan ten alle tijde de in de notariële akte vastgelegde handelingen stellen. De persoon die wordt aangesteld als gevolmachtigde zal de lastgever volledig kunnen vertegenwoordigen en dus in zijn naam en voor zijn rekening handelen. De volmacht kan algemeen zijn of zeer specifiek gegeven worden. Er kunnen ook verschillende lasthebbers aangeduid worden.

Wanneer?
De zorgvolmacht kan onmiddellijk in werking treden, vanaf een vooraf bepaald moment of wanneer de toestand van wilsonbekwaamheid wordt geattesteerd door een of meerdere artsen. De inwerkingtreding kan je dus zelf bepalen. Het is dus niet omdat je vandaag een zorgvolmacht ondertekent, dat die vandaag in werking treedt. Absoluut niet!
Op moment van het opstellen van de zorgvolmacht, dient de lastgever wel wilsbekwaam te zijn. Bovendien dient men de volmacht te registreren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Maar hieromtrent dien je je geen zorgen te maken. Gezien zoals gezegd de zorgvolmacht steeds notarieel dient te gebeuren, zal de notaris ambtshalve zorgen voor de registratie.

Aanpassing van de wet
De initiële wetgeving, van toepassing sinds 1/9/2014, voorzag enkel een volmacht voor het beheer. M.a.w. om het vermogen in stand te houden of bv. pensioen te ontvangen. Of de beschikking zoals acties uitvoeren rond het vermogen, bv. een schenking aanvaarden, schenkingen toestaan, vastgoed verkopen, aangifte van nalatenschap indienen, wijziging huwelijkscontract, wensen in verband met jouw onderneming, … Deze wetgeving is sinds kort aangepast, van toepassing sinds 1/3/2019. Hierdoor kan de zorgvolmacht ook uitgebreid worden tot beslissingen betreffende de persoon, bv. welk rust-of verzorgingstehuis je verkiest.

Beëindiging van de volmacht
De volmacht eindigt van zodra niet meer aan de voorwaarden is voldaan van onbekwaamheid, bij overlijden van de lastgever of lasthebber, bij gerechtelijke beschermingsmaatregelen of vanaf de registratie van de opzegging door de lastgever of lasthebber. Andere lastgevingen die geen zorgvolmacht zijn, zoals een bankvolmacht, zullen eindigen van zodra de lastgever feitelijk onbekwaam wordt. In de betere zorgvolmacht wordt dan ook dikwijls voorzien in een of meer opvolger(s) van diegene die je in eerste instantie aanstelt als volmacht houder. Kwestie dat als de langstlevende ouder dement wordt, alle kinderen tezamen bepaalde beslissingen kunnen nemen. En niet moeten zitten wachten op het overlijden van de langstlevende. Of ken je geen situaties waarbij het ouderlijk huis soms vele jaren leegstaat te verkommeren, terwijl de langstlevende al geruime tijd opgenomen is in de dementenafdeling?

Maatwerk
Opgelet, de zorgvolmacht is geen standaarddocument maar maatwerk met vermelding van jouw specifieke wensen betreffende jouw goederen en jij als persoon.
Concreet moet je er misschien eens over nadenken wie bij bv. dementie van jezelf in jouw belang en eventueel in het belang van jouw wederhelft de noodzakelijke wenselijke beslissingen kan nemen. Heel dikwijls duidt men hierbij in eerste instantie de wederhelft aan, maar dat kan natuurlijk ook iemand anders zijn. In tweede instantie duidt men regelmatig alle kinderen tezamen aan als volmacht houders.

Stel jouw beslissing niet langer uit en spreek jouw ouders er zeker over aan.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus